Regija

Odgovorni turizam

U suradnji sa stručnjacima i lokalnim stanovništvom istražuju povijesno, tradicijsko i etnološko naslijeđe Tramuntane, evidentiraju ga i izlažu kako bi ga predstavili široj javnosti i očuvali od zaborava….
Regija

Eko turistička interpretacija

Ekoturistička interpretacija započinje u Eko-centru, interpretacijom o bjeloglavim supovima u sklopu Oporavilišta za bjeloglave supove, slijedi interpretacija Botaničkog vrta s pedesetak vrsta bilja karakterističnoga za Cres, pa Ozirisovog…
Regija

Oporavilište supova

Eko-centar je smješten u staroj školskoj zgradi (iz 1929.godine) sa stalnom postavom izložbi: „Bioraznolikost otoka Cresa, „Drevna…mitska šuma Tramuntana….“ te, u dvorišnom dijelu, „Etnološka baština Tramuntane“, Botanički vrt…
Regija

Zaštita supova

Program integralne zaštite bjeloglavih supova, vrlo ugrožene vrste ptica kojoj u Hrvatskoj prijeti izumiranje, temeljni je dio djelovanja udruge. U suradnji sa Ornitološkom postajom Cres HAZU, prati se…
Regija

Zaštita bioraznolikosti

Zaštitu bioraznolikosti centar provodi čisteći slatkovodne lokve na Tramuntani, kojima u protivnom, uslijed procesa eutrofizacije, prijeti zaraštanje, a time i nestanak cijelog niza biljnih i životinjskih vrsta kojima…